eGeografie.cz

Navržená koncepce geografického vzdělávání vychází z platných rámcových vzdělávacích programů pro základní a gymnaziální vzdělávání a současně řeší jejich problematická místa v obsahové i formální stránce. Reaguje tak na skutečnost, že závazné kurikulární dokumenty poskytly učitelům málo vodítek, která by jim umožňovala navržené hlavní vzdělávací cíle konkrétně uchopit a smysluplně zakomponovat do výuky.

Publikace má dvě části. V první, metodické, je popsán postup jak formulovat obecná tvrzení, tzv. generalizace, které se následně mohou stát obsahovým základem výuky geografie/zeměpisu. Autoři předpokládají, že pokud se cílem výuky stane porozumění těmto generalizacím a praxe ustoupí od převládající popisnosti, zvýší se intelektová náročnost výuky i celková kvalita geografického vzdělání. Součástí metodiky je také doporučení k plánování výuky založené na principech pedagogického konstruktivismu a k formulaci kontrolních úloh, jejichž prostřednictvím lze porozumění generalizacím hodnotit. Druhá část publikace obsahuje konkrétní návrh sad generalizací pro 1. a 2. stupeň ZŠ a pro SŠ, včetně příslušných kontrolních úloh. Třídění generalizací podle tematické a regionální struktury usnadňuje webovská databáze.

Metodika, certifikovaná u Národního ústavu pro vzdělávání MŠMT, má doporučující charakter a je výsledkem mnohaletých odborných debat geografů a učitelů zeměpisu, kteří se sdružují v Sekci geografického vzdělávání i dalších oborových sekcích České geografické společnosti. Na vzniku se podílel autorský kolektiv z geografické sekce PřF UK Praha a z PedF MU Brno a text byl recenzován zástupci prakticky všech vysokoškolských geografických pracovišť v republice. Vznik metodiky byl finančně podpořen projektem Technologické agentury České republiky č. TD03000475 Strategie a cíle geografického vzdělávání.